woonprojectheemstede.nl

De bewoners

De bewoners zijn jongvolwassenen (24 tot 30 jaar), in een gemengde

samenstelling, met een licht verstandelijke beperking en/of een autistische stoornis. Soms hebben zij 

problemen met het aangaan en onderhouden van sociale contacten (sociaal-emotionele problematiek).

 

Een gemeenschappelijke bezorgdheid van ouders is het sociale isolement met eenzaamheid

tot gevolg. Met een combinatie van appartementen en een gemeenschappelijke ruimte

kunnen wij deze problematiek voor een groot deel ondervangen.

Deze jongeren hebben behoefte aan een enigszins beschermde woonomgeving waar

met begeleiding, zorg en structuur een zo zelfstandig mogelijk leven nagestreefd wordt

met zoveel mogelijk eigen regie.

Wij gaan uit van een redelijke mate van zelfredzaamheid. Deze doelgroep heeft

geen 24 uurs zorg nodig, maar enkele uren per dag is noodzakelijk . Eventueel wel

nachtelijke bereikbaarheid van de zorgverlener. De bewoners hebben werk of een

dagbesteding met inkomsten uit werk of uitkering. Er moet rekening worden gehouden

met de huurtoeslaggrens.

De bewoners maken aanspraak op WLZ (minimum ZZP3) of WMO geïndiceerde zorg. De

zorgorganisatie verleent op individuele basis ondersteuning en begeleiding en daar waar mogelijk bundelen we de zorg.

 

Wij vinden het belangrijk dat de jongeren in de relatief veilige woonomgeving waar zij

zijn opgegroeid ook als jongvolwassenen kunnen blijven wonen. De locatie is onderdeel

van een groter geheel. Een woongebied in een groene setting waar sprake

is van sociale coherentie en er interactie mogelijkheden zijn die het maatschappelijk

slagen van dit project vergroten. Kwaliteit van leven wordt mede bepaald door de

maatschappelijke acceptatie en integratie. Onderdeel zijn van een levendige nieuwe

woonwijk waar je makkelijk contacten maakt is voor onze doelgroep van groot belang.

De locatie is nabij het centrum van Heemstede.

Familie, vrienden, buurtgenoten zijn voor deze doelgroep van onschatbare waarde.

Zeker in een tijd dat er steeds meer een beroep op mantelzorgers zal moeten worden

gedaan. Het sociale vangnet is dichtbij.

 

De sociale structuur en het sociale vangnet in Heemstede zijn een belangrijk

uitgangspunt voor dit ouderinitiatief. Deze jongeren hebben (deels) scholing gehad in

Heemstede, zijn lid van de locale sportverenigingen (HBC, Smash, roeivereniging) bibliotheek, kerk etc.

Zij maken gebruik van het aanbod van het culturele centrum (Wij Heemstede) ten behoeve van

de zelfstandigheidsbevordering etc.

Ook de stage-, en arbeidsplekken die enkele jongeren hebben in Heemstede maakte

dit wooninitiatief in deze gemeente wenselijk en zelfs noodzakelijk.